DERMATOLOG DR. İKBAL ÖYKÜ ÇELEN KLİNİĞİ

GÜVENLİK KAMERASI KAYDINA İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Dermatolog Dr. İkbal Öykü Çelen (“Dr. Öykü Çelen”) Kliniği içerisinde sağlık mensuplarının, çalışanlarımızın, hasta (danışanların) ve ziyaretçilerimizin güvenliği için güvenlik kamerası kaydı alınmaktadır. İşbu Aydınlatma Bildirimi ile, kişisel verilerinizin nasıl işlendiği konusunda sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca sizleri aydınlatmak isteriz:

 1. VERİ SORUMLUSU’NUN KİMLİĞİ: Bu Aydınlatma Bildirimi’nde detaylıca açıklanan veri işleme faaliyetleri bakımından Veri Sorumlusu aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen İkbal Öykü Çelen’dir.
 2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE DAYANDIĞIMIZ HUKUKİ SEBEPLER: Öykü Çelen Kliniği içerisinde bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla; Klinikte görev yapan sağlık mensuplarının, çalışanların, hasta (danışanlarımızın) ve ziyaretçilerimizin güvenliği ve aynı zamanda Klinik’te mal ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla; ses kaydı alınmaksızın yalnızca görüntü kaydı yapılmaktadır. Kamera kaydı yapıldığına ilişkin kişilere ön bilgi vermek ve işbu Aydınlatma Metni’ne yönlendirmek amacıyla Klinik içerisinde uyarı levhaları yerleştirilmiştir. Kamera ile kaydedilen görüntüleriniz, Kanunun 5/2-f maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Veri sorumlusu olarak Dr. Öykü Çelen’in meşru menfaati, Klinik içerisinde can, mal ve bilgi güvenliğinin sağlanması olup, güvenlik kamerasının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetine güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda izlemeye tabi tutulmamaktadır. Dolayısıyla ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemektedir.
 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILACAĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI: Güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntüleriniz, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak; ilgili mevzuat gereği veya talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veya hukuki bir ihtilaf meydana gelmesi halinde ilgili ihtilafta iddia/savunma/cevap ve delillerin sunulması ve değerlendirilmesi amaçlarıyla “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak vekil kılınan avukata aktarılabilecektir.
 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ: İşbu Aydınlatma Metni’nin konusu olan kişisel verileriniz (görüntüleriniz) güvenlik kamerası kaydı vasıtasıyla toplanmakta ve kısmen otomatik/otomatik yöntemlerle işlenmektedir.
 5. KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ: Veri sorumlusuna başvurarak kullanabileceğiniz haklar Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi’nde düzenlenmiş olup buna göre kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili yasal haklarınız aşağıdaki gibidir:
 6. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 7. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 8. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 9. Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 10. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 11. Kişisel verilerinizin Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde (işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 12. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 13. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 14. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Harbiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi Gözüm Ap. No:69 Kat:1 Daire:4 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz bulunması halinde ikbaloyku.celen@hs01.kep.tr adresine göndererek veya güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre başvurunuz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. ve 7. Maddesi uyarınca işlem maliyeti ücreti talep edilebilir.

 

Saygılarımla,

Dr. İkbal Öykü Çelen

Harbiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi Gözüm Ap. No:69 Kat:1 Daire:4 Şişli/İstanbul

www.oykucelen.com

0212 246 46 76

0 542 562 62 54


© Copyright 2007 – 2019 | Dermatolog Dr. İ.Öykü Çelen | Tüm Hakları Saklıdır.© Copyright 2007 – 2019 | Dermatolog Dr. İ.Öykü Çelen | Tüm Hakları Saklıdır.