KVKK Aydınlatma Metni

UZM. DR. İKBAL ÖYKÜ ÇELEN MUAYENEHANESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bu Aydınlatma Bildirimi ile, Uzm. Dr. İkbal Öykü Çelen Muayenehanesi’nde muayene olan veya kozmetik/tıbbi işlem uygulanan hastaların (“Danışan”ların) kişisel verilerinin işlenmesi hakkında; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’nda düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde sizlere bilgilendirme yapmaktayız.

 1. VERİ SORUMLUSU’NUN KİMLİĞİ: Bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verileri işleme faaliyetleri için veri sorumlusu, aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen Dermatolog Dr. İkbal Öykü Çelen (“Dr. Öykü Çelen”)’dir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI & HUKUKİ SEBEPLERİ: Bu paragrafta işlenen kişisel verileriniz (kategorik olarak), kişisel veriyi işleme amacımız ve hangi hukuki sebebe dayanarak işleyeceğimiz açıklanmaktadır.

Kişisel verileriniz;

 • Randevu oluşturmak ve randevu bilgilendirmesi/hatırlatması yapmak amacıyla kimlik ve iletişim bilgileriniz; “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak;
 • Tedavi veya kozmetik/tıbbi müdahalenin planlanması, gerçekleştirilmesi ve Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verebilmek amaçlarıyla; kimlik bilgileriniz, sağlık verileriniz ve yapılan işlem bilgisi; “tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi” hukuki sebebine dayanarak;
 • Verdiğimiz hizmetler sonrası faturalandırma yapmak amacıyla; kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileriniz; “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebeplerine dayanarak;
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt vermek amacıyla ve tarafınıza uygulanacak işlemin etkinliğini değerlendirmek amacıyla görsel ve işitsel kayıtlarınız; “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.
 • Kliniğimizde can, mal ve bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak güvenlik kamerası kaydı alınmakta ve görsel kayıtlarınız işlenmektedir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIM AMAÇLARI: Kimlik bilgileriniz ve yapılan işlem bilgisi (sağlık sorununa işaret ettiği takdirde sağlık bilgisi); hukuki yükümlülüğün ifası amacıyla, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve KVK Kanunu madde 6/3’e dayanarak talep edildiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ:

 

Kişisel verileriniz; sizlerden bizzat şifahi veya yazılı olarak, veya fotoğraf ve video kaydedici elektronik aygıtlarla kaydedilmek suretiyle toplanacak olup, veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle veya kısmen otomatik yöntemlerle işlenecektir.

 1. KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ: Veri sorumlusuna başvurarak kullanabileceğiniz haklar 6698 sayılı Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi’nde düzenlenmiş olup buna göre kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili yasal haklarınız aşağıdaki gibidir:
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde (işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Harbiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi Gözüm Ap. No:69 Kat:1 Daire:4 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz bulunması halinde ikbaloyku.celen@hs01.kep.tr adresine göndererek veya güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre başvurunuz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 6. ve 7. Maddesi uyarınca işlem maliyeti ücreti talep edilebilir.

 

Saygılarımla,

Dr. İkbal Öykü Çelen

Harbiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi Gözüm Ap. No:69 Kat:1 Daire:4 Şişli/İstanbul

www.oykucelen.com

0212 246 46 76

0 542 562 62 54


© Copyright 2007 – 2019 | Dermatolog Dr. İ.Öykü Çelen | Tüm Hakları Saklıdır.© Copyright 2007 – 2019 | Dermatolog Dr. İ.Öykü Çelen | Tüm Hakları Saklıdır.